Societatea Artiștilor Figurativi din România are personalitate juridică și se compune din membrii fondatori, membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare. Membrii SAFR sunt aleși pe viață, calitate ce poate fi păstrată numai în condițiile respectării ad litteram a prevederilor prezentului statut.

Societatea Artiștilor Figurativi din România are personalitate juridică și se compune din membrii fondatori, membrii titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare. Membrii SAFR sunt aleși pe viață, calitate ce poate fi păstrată numai în condițiile respectării ad litteram a prevederilor prezentului statut.

CATEGORII DE MEMBRI

1.Membrii fondatori – sunt membrii care și-au manifestat voința juridică în vederea constituirii Asociației, contribuind moral și material la fondarea ei și la formarea patromoniului inițial, cu drept de vot în cadrul Adunării Generale și obligația de a plăti cotizația de membru anuală.

2.Membrii titulari - sunt cetățeni români, aleși dintre personalitățile consacrate ale artei contemporane românești, recunoscute în țară și în străinătate pentru realizări de referință în pictură, sculptură sau grafică. Membrii titulari trebuie să aibă o înaltă ținută morală și profesională. Membrii titulari au drept de vot în cadrul Adunării Generale și plătesc o taxă de înscriere în Asociație și cotizația de membru anuală.

3.Membrii corespondenți - sunt cetățeni români și străini, aleși dintre personalitățile artei contemporane românești și universale, care dovedesc o reală preocupare pentru arta realistă, pentru atingerea măiestriei, și care au un impact major asupra domeniului de care aparțin - pictură, sculptură sau grafică. Dobândirea calității de membru se face pe baza acelorași criterii folosite la alegerea ca membru titlular, luându-se în special în considerare activitățile și rezultatele obținute după primirea în SAFR. Membrii corespondenți au drept de vot consultativ în cadrul Adunării Generale, cu obligația la plata taxei de înscriere în Asociație și a cotizației anuale;

4.Membrii de onoare - sunt cetățeni români și străini care s-au distins prin rezultate excepționale în pictură, sculptură sau grafică, ale căror merite sunt legate de păstrarea, dezvoltarea și promovarea principiilor academice în învățământul artistic și au contribuit activ la susținerea artiștilor figurativi și la promovarea artei realiste. Membrii de onoare nu  au drept de vot, ci doar drept de participare în cadrul Adunării Generale și nu plătesc alte cotizații anuale.

 

Vinieta sfarsit 2

DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 1. Propunerile pentru titlul de membru corespondent pot fi făcute prin referate de susținere de  către membrii titulari și corespondenți ai SAFR, de către instituții de învățământ, instituții de cultură sau personalități din domeniul culturii. În condițiile cvorumului, cu majoritate de două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, propunerile sunt analizate și, după caz, sunt aprobate ori respinse.
 2. Propunerea trebuie însoțită de un dosar ce trebuie să conțină un curriculum vitae, un memoriu de activitate, portofoliul cu minim 10 lucrări din ultimii doi ani de creație, respectiv o prezentare a impactului operei artistice în comunitatea artistică și în societate a celui propus.
 3. Pentru titularizare, propunerile se fac numai de către membrii titulari, iar cel propus trebuie să fie obligatoriu membru corespondent.
 4. Propunerile pentru titlul de membru de onoare se fac numai în condițiile prevăzute de art. 7.4, de către membrii titulari.
 5. Funcțiile de conducere din partide și cele de demnitate publică nu sunt compatibile cu cea de membru SAFR.

 Numărul total de membri fondatori, membri titulari și membri corespondenți nu trebuie să depășească 100. Numărul membrilor de onoare nu poate depăși 65, dintre care, din țară pot fi maxim 20. În total, numărul membrilor titulari trebuie să fie egal cu cel al membrilor corespondenți.

 

Vinieta sfarsit 2

DREPTURILE MEMBRILOR

 Membrii fondatori și membrii titulari au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale SAFR;
 2. să ia parte la ședințele Adunării Generale;
 3. să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile privind programe și proiectele dezvoltate de SAFR;
 4. să participe la programele derulate de SAFR;
 5. să-şi exprime opiniile și să formuleze puncte de vedere cu privire la documentele  elaborate în cadrul SAFR;  
 6. să facă propuneri de proiecte în vederea dezvoltării și îmbunătăţirii activităţii SAFR;
 7. săsolicite și să primească sprijin pentru probleme ce țin de activitatea SAFR;
 8. să beneficieze de rezultatul activităților și al programelor desfășurate de SAFR;
 9. alte drepturi stabilite în cuprinsul regulamentelor SAFR.

Drepturile membrilor corespondenți și ale membrilor onorifici sunt următoarele:

 1. să participe la ședințele Adunării Generale cu drept de vot consultativ în cazul membrilor corespondenți și fără drept de vot în cazul membrilor onorifici;
 2. să participe și să fie informați cu privire la programele și proiectele dezvoltate de SAFR;
 3. să-şi exprime opiniile și să formuleze puncte de vedere cu privire la programele și proiectele dezvoltate de SAFR;
 4. să facă propuneri de proiecte în vederea dezvoltării și îmbunătăţirii activităţii SAFR;
 5. săsolicite și să primească sprijin pentru problemele pe care le întâmpină în vederea promovării și dezvoltării proiectelor în care s-au implicat în mod direct;
 6. alte drepturi stabilite în cuprinsul regulamentelor SAFR.

 

 Vinieta sfarsit 2

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

 Membrii SAFR au următoarele obligații:

 1. să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului, regulamentele șihotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
 2. să participe activ, sprijinind SAFR pentru îndeplinirea obiectivelor, realizarea proiectelor dezvoltate și implementate, prin contribuție financiară, materială, morală şi activităţi voluntare în cadrul acesteia;
 3. să plătească contribuțiile în cuantumul și la nivelul stabilit de Adunarea Generală, respectiv taxa de înscriere, cotizaţia anuală de membru, plata cotizației de membru urmând să se facă până la data de 30 aprilie a fiecărui an;
 4. să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor SAFR sau să prejudicieze, sub nici o formă, interesele SAFR sau ale membrilor săi;
 5. să manifeste respect și să dea dovadă de corectitudine față de ceilalți membri,  promovând valorile stabilite de codul etic al SAFR;
 6. să comunice conducerii SAFR orice schimbare în situația lor juridică (ex. sediu/domiciliu nou, formă de organizare, reprezentant legal etc.), în termen de 10 zile de la modificarea acestuia;
 7. să nu aducă prin conduita lor prejudicii morale sau materiale Asociației sau beneficiarilor activităților efectuate de Asociație.

 

 

 

Vinieta sfarsit 2 

ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

 1. la cerere, solicitând Consiliului Director retragerea din SAFR;
 2. în caz de deces al persoanei fizice/încetare a personalității juridice;
 3. în situația dizolvării SAFR;
 4. prin excludere, în urmatoarele cazuri:

a. prin încălcarea gravă a prevederilor Actului Constitutiv, ale Statutului, regulamentelor șihotărârilor Adunării Generale sau a deciziilor Consiliului Director, precum și dacă a adus sau aduce prejudicii deosebite imaginii SAFR;
b. în caz de neplată a contribuțiilor stabilite de către Adunarea Generală, mai mult de 3 luni consecutive, de la momentul punerii sale în întârziere;
c. în situația în care a comis fapte încadrate de lege ca infracţiuni și care au legătură cu obiectivele SAFR;
d. dacă a adus prejudicii SAFR, reprezentând daune materiale şi/sau morale prin actele săvârșite de acesta.

 

Membrii SAFR care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociației, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile datorate până la momentul excluderii, și neavând niciun drept la restituirea oricărei contribuții deja achitate.

Redobândirea calității de membru se face prin votul Consiliului Director, în baza unei cereri adresate Consiliului Director, și dacă au fost înlăturate cauzele ce au determinat excluderea, iar solicitantul prezintă garanții pertinente că acestea nu se vor mai produce în viitor.

 

Vinieta sfarsit 2